Tominysun

废话不多说,直接上代码。

压缩函数

function compressHtml($html_source) {
  $chunks = preg_split('/(<!--<nocompress>-->.*?<!--<\/nocompress>-->|<nocompress>.*?<\/nocompress>|<pre.*?\/pre>|<textarea.*?\/textarea>|<script.*?\/script>)/msi', $html_source, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  $compress = '';
  foreach ($chunks as $c) {
    if (strtolower(substr($c, 0, 19)) == '<!--<nocompress>-->') {
      $c = substr($c, 19, strlen($c) - 19 - 20);
      $compress .= $c;
      continue;
    } else if (strtolower(substr($c, 0, 12)) == '<nocompress>') {
      $c = substr($c, 12, strlen($c) - 12 - 13);
      $compress .= $c;
      continue;
    } else if (strtolower(substr($c, 0, 4)) == '<pre' || strtolower(substr($c, 0, 9)) == '<textarea') {
      $compress .= $c;
      continue;
    } else if (strtolower(substr($c, 0, 7)) == '<script' && strpos($c, '//') != false && (strpos($c, "\r") !== false || strpos($c, "\n") !== false)) {
      $tmps = preg_split('/(\r|\n)/ms', $c, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
      $c = '';
      foreach ($tmps as $tmp) {
        if (strpos($tmp, '//') !== false) {
          if (substr(trim($tmp), 0, 2) == '//') {
            continue;
          }
          $chars = preg_split('//', $tmp, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
          $is_quot = $is_apos = false;
          foreach ($chars as $key => $char) {
            if ($char == '"' && $chars[$key - 1] != '\\' && !$is_apos) {
              $is_quot = !$is_quot;
            } else if ($char == '\'' && $chars[$key - 1] != '\\' && !$is_quot) {
              $is_apos = !$is_apos;
            } else if ($char == '/' && $chars[$key + 1] == '/' && !$is_quot && !$is_apos) {
              $tmp = substr($tmp, 0, $key);
              break;
            }
          }
        }
        $c .= $tmp;
      }
    }
    $c = preg_replace('/[\\n\\r\\t]+/', ' ', $c);
    $c = preg_replace('/\\s{2,}/', ' ', $c);
    $c = preg_replace('/>\\s</', '> <', $c);
    $c = preg_replace('/\\/\\*.*?\\*\\//i', '', $c);
    $c = preg_replace('/<!--[^!]*-->/', '', $c);
    $compress .= $c;
  }
  return $compress;
}
函数有了,但是如何使用呢?
这里用一个比较取巧的办法:ob_截取

使用方法

 1. 在你现有主题的function.php中把整个函数添加进去,放哪没关系(只要不放在别的函数里面就行,要保证独立)。
 2. 在你现有主题的header.php中的最上面,添加<?php ob_start(); ?>
 3. 在你现有主题的footer.php中的最下面,添加<?php $html_source = ob_get_contents();
  ob_clean(); print compressHtml($html_source); ob_end_flush(); ?>
 4. 保存,并覆盖即可。

兼容方法

有人的js代码不加;,所以一压缩,就废了。 因此,提供兼容方式:
方法1:(html注释)
<!--<nocompress>-->
不兼容代码
<!--</nocompress>-->

方法2:(html标签)

<nocompress>
不兼容代码
</nocompress>

本人推荐方法1。

后话

首先感谢:给Pinghsu主题集成HTML压缩功能 - LiNPX
最后吐槽一下,原作你不使用ob_start();,怎么截取控制台输出呢?

添加新评论